Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Carlson Ventures International Ltd. 4.117.277 51.75% 51.75%
Bouchard et Cie SA 1.882.850 23.67% 23.67%
Artur Jędrzejewski 946.565 11,90% 11,90%
Pozostali Inwestorzy 1.009.003 12,68% 12,68%
OGÓŁEM 7.955.685 100,00% 100,00%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 31 822 780,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 7.955.695
3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 31 822 780,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA „A” 5.100
SERIA „B” 7.500
SERIA „C” 12.500
SERIA „D” 124.900
SERIA „E” 5.000
SERIA „F” 29.875
SERIA „G” 4.125
SERIA „I” 4.625
SERIA „J” 46.375
SERIA „K” 460.000
SERIA „L” 129.358
SERIA „M” 717.250
SERIA „N” 1.223.500
SERIA „O” 2.499.999
SERIA „P” 250.000
SERIA „R” 1.201.578
SERIA „S” 1.234.010