Shareholding structure

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12%
Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14%
Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08%
Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66%
OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685
3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 26 886 740,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA “A” 5.100
SERIA “B” 7.500
SERIA “C” 12.500
SERIA “D” 124.900
SERIA “E” 5.000
SERIA “F” 29.875
SERIA “G” 4.125
SERIA “I” 4.625
SERIA “J” 46.375
SERIA “K” 460.000
SERIA “L” 129.358
SERIA “M” 717.250
SERIA “N” 1.223.500
SERIA “O” 2.499.999
SERIA “P” 250.000
SERIA “R” 1.201.578